Logo Gmina Grodzisk

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wypełniony formularz.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku meldowania się na pobyt stały (nie dotyczy osób, które zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego równocześnie z zameldowaniem ).
4. Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W przypadku nowo wybudowanego domu mieszkalnego należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.
.
UWAGI: 
1. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
3. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.
4. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia.
5. Zniesiony został obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dla obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. 
 
Efekt załatwienia sprawy
Wnioskodawca otrzymuje bezpłatne poświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku zameldowania.  
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
Wniosek można złożyć:
• osobiście
• inny (Pełmonocnik)

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.