Logo Gmina Grodzisk

News

News zdjęcie id 130

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”

07.05.2019

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTETU INWESTYCYJNEGO 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 15 (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) mieszkańców Gminy Grodzisk (powiat siemiatycki, województwo podlaskie, teren LSR LGD Tygiel Doliny Bugu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. kontrakt socjalny, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 15.02.2020 r.

Oferta projektu:

 1. Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu:
  • Indywidualne stworzenie kontraktu socjalnego 8 godz./osoba (100% uczestników/czek projektu),
  • Doradztwo psychologiczne – coaching indywidualny (6 godz./osoba).
 2. Aktywna integracja zawodowa – doradztwo zawodowe:
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników/czek projektu. Średnio 3 spotkania x 2 godz. każde, 6 godz./osoba.
 1. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe:
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji.
 1. Aktywna integracja zawodowa – staże zawodowe:
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 uczestników/czek projektu.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 15 osób (10 Kobiet, 5 Mężczyzn) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi biernymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te zamieszkują na obszarze działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku tj. Gmina Grodzisk w województwie podlaskim.

 

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem. W dwóch ostatnich przypadkach – konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do OPS nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Kryteria formalne:

 1. zamieszkanie na terenie miejskiej Gminy Grodzisk (zaświadczenie lub oświadczenie),
 2. przynależność do grupy docelowej (wgląd do dokumentacji klienta).

 

Kryteria pierwszeństwa:

 1. osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt (oświadczenie),
 2. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego: + 8 pkt (wgląd do dokumentacji klienta),
 3. osoby z wykształceniem do ISCED3: + 4 pkt (oświadczenie).

Termin naboru:

III 2019 r. – VI 2019 r.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.03.2019 r. – 15.02.2020 r.

 

Efekty projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10K, 5M = 15 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4 osoby;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 osoby;
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 6 osób.

 

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1-go Maja 6

17-315 Grodzisk
Tel. 85  656 81 16 
email: gops_grodzisk@poczta.onet.pl

Wartość dofinansowania z UE: 142 855,54 zł

Formularz rekrutacyjny

Klauzula informacyjna- rekrutacja

Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych

Oświadczenie PO PŻ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.