Logo Gmina Grodzisk

Gospodarka odpadami

Zgodnie z Uchwałami  Rady Gminy Grodzisk  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk przyjętymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk przekazujemy niezbędne informacje.

Główne Założenia gospodarowania odpadami komunalnymi

I. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą w każdej ilości  w następujący sposób (w zależności od frakcji ):

● bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
● przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
● dowożone bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

II. Mieszkańcy zostali wyposażeni w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów oraz szczegółowy harmonogram odbioru odpadów przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru na terenie Gminy Grodzisk.

          

Segregacja odpadów

Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów :

papier i tektura,tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do 56 cm wysokości), chemikalia, opakowania wielomateriałowe, popiół i żużel, odzież i tekstylia.

Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych wyżej.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki o takich samych kolorach  i określonej pojemności do tego przeznaczone:

 • pojemnik - na odpady zmieszane,
 • worek żółty – plastik, odpady wielomateriałowe, metal;
 • worek niebieski – papier i tektura;
 • worek biały – szkło białe;
 • worek zielony – szkło kolorowe.

.........................................Metale i tworzywa sztuczne.........................................

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

............................................................Papier............................................................

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

...........................................................Szkło...........................................................

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

...........................................Odpady biodegradowalne...........................................

 

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

...............................................Odpady zmieszane...............................................

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

znajduje się w Grodzisku, przy ul. M. Konopnickiej 2, (budynek dawnego Ośrodka Zdrowia).

Odpady odbierane są w ostatni wtorek miesiąca  w godzinach 8:00 – 13:00

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr. 693 639 026)

PSZOK prowadzony jest przez Urząd Gminy Grodzisk, a osoba odpowiedzialną jest wyznaczony pracownik urzędu.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Grodzisk mogą przywieźć selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- niekwalifikujące się do odpadów medycznych. odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony (do 56 cm wysokości),

- bioodpady,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

- papier i tektura,

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- odzież i tekstylia.

Odpady muszą być przyjęte przez pracownika Urzędu Gminy Grodzisk.

Zabrania się samowolnego pozostawiania odpadów na PSZOK- u.

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b. materiały zawierające azbest,
c. odpady w opakowaniach cieknących,
d. odpady sypkie w nieszczelnych opakowaniach,
e. odpady silnie toksyczne, będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska
f. Inne odpady, które nie są ujęte na wykazie odpadów przyjmowanych.

          

Opłaty za odpady komunalne

             Urząd Gminy Grodzisk informuje, iż na podstawie uchwały Nr XIII/83/20 Rady Gminy Grodzisk  z dnia 24 czerwca 2020 r w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Podl. z 2020 r., poz.2929) od dnia 01 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 18,00 zł od jednego mieszkańca w gospodarstwach liczących mniej lub 5 osób,
 • 95,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

 

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady  stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych:

 • na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej lub równej 5 osób wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca,
 • na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 6 osób wynosi 10,00 zł od gospodarstwa domowego.

Kompostownik to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost.

Kompostownikiem nie jest pryzma obornika!

 

   Szanowni Mieszkańcy!

Opłatę należy uiścić bez wezwania u sołtysa, w kasie urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy Grodzisk

BS Brańsk/O Grodzisk nr 68 8063 0001 0020 0200 0101 0074
tytułem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązujące terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
do 15 września  za III kwartał (lipiec sierpień, wrzesień)
do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Ponadto każdy mieszkaniec powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. zgon, urodzenie, przeprowadzka) w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Zapytania w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Grodzisk, można kierować pod nr tel.  085 6568030 w 19, pytania zakresie deklaracji i płatności pod nr 085 6568030 w 16.

Dokumenty do pobrania:

Wzór deklaracji

 

Uchwały Rady Gminy Grodzisk dotyczące gospodarki odpadami:

Uchwała Nr XIII/83/20 Rady Gminy Grodzisk w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty

Uchwała Nr XVI/81/12 Rady Gminy Grodzisk w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk"

Uchwała Nr XX/105/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk"

 Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała Nr XIII/74/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisk

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.