Logo Gmina Grodzisk

Realizowane projekty

 

 

 

 

 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Gmina Grodzisk realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:

technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.

 

zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.

 

zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

- 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,

- 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

- 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania,

(nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)

zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

 

Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021

Wartość projektu: 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł  (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)

 

 

 Odnowa świetlicy wiejskiej w Czarnej Cerkiewnej

Projekt współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach
„Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego”.

Przedsięwzięcie polegało na realizacji zadań bieżących (wyposażenia zaplecza socjalnego) ale także inwestycyjnych takich jak zakup i montaż okien oraz drzwi. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest uzasadniona z racji wykazywania przez mieszkańców takiego zapotrzebowania oraz wystąpienia przez sołectwa z miejscowości Czarna Cerkiewna z wnioskiem do Wójta Gminy Grodzisk o podjęcie realizacji niniejszego projektu. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku znacznie wpłynie na postęp prac remontowych świetlicy wiejskiej co pozytywnie wpłynie na wzrost aktywności mieszkańców gminy, natomiast nowo utworzone zaplecze kuchenne umożliwi mieszkańcom realizowanie spotkań , które mają  znaczący wpływ na potrzeby i rozwój lokalnej społeczności. Zakup sprzętu typu lodówko-zamrażarka, kuchnia gazowa czy okap, jest niezbędna aby mieszkańcy mogli organizować różnego rodzaju spotkania integracyjne czy imprezy okolicznościowe. Zakładany zakres projektu został w pełni zrealizowany.

Zadanie inwestycyjne:                                                                      Zadanie bieżące:

Dofinansowanie: 6749,43 zł                                                                 Dofinansowanie: 1614,00 zł

Środki własne:   6749,43 zł                                                                 Środki własne:   1614,00 zł

„Instalacje fotowoltaiczne dla budynków Gminy Grodzisk”

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i zakładał budowę instalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Grodzisk.

 

Zamontowane na obiektach publicznych ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w elektryczną, która jest wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych. Fotowoltaika to również ogromne korzyści dla naszego środowiska. Korzystanie z nowoczesnych technologii pozyskiwania energii przyczynia się do  jego ochrony, co wpływa na jakość powietrza w naszym otoczeniu. Brak negatywnych skutków korzystania z energii słonecznej oraz połączenie kilku istotnych czynników m. in. oszczędności, zdrowszego powietrza i niewyczerpalnej energii sprawia, iż coraz częściej korzystamy z tego typu technologii. Dzięki energii ze źródeł odnawialnych nie wytwarzamy szkodliwych substancji przedostających się do środowiska ,a co za tym idzie przyczyniamy się do redukcji zanieczyszczenia. Wszystkie te działania dążą do polepszenia jakości powietrza w naszej gminie. 

 

Urząd Gminy Grodzisk
instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,8 kWp

Zespół Szkól w Grodzisku
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40,05 kWp

Stacja Uzdatniania Wody w Czarnej Średniej
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40,05 kWp

Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 31,05 kWp

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Gmina Grodzisk zrealizowała projekt p.n.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie polegało na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku na potrzeby utworzenia i wyposażenia zaplecza socjalnego w pomieszczeniu, gdzie wcześniej znajdowała się Gminna Biblioteka Publiczna. Do przenoszonej do innego budynku biblioteki również zakupiono regały biblioteczne, stoliki i krzesła. W skład wyposażenia kuchennego weszły: zabudowa kuchenna, kuchnia gazowa z okapem, lodówko-zamrażarka, stół z krzesłami, kuchenka mikrofalowa, piekarniki, czajniki, podgrzewacze do wody, ekspres do kawy, grill i kotły przenośne oraz komplety naczyń i sztućców. Zakładany zakres projektu został w pełni zrealizowany.
Całkowita wartość zadania wyniosła 29437,40 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego wyniosła 14424,32 zł.
Wkład środków własnych został pokryty z funduszu sołeckiego miejscowości Grodzisk.

 

Dotacja dla jednostek OSP Gminy Grodzisk 

Gmina Grodzisk otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Grodzisk.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn

Operacja p.n Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zrealizowanej operacji: 147 744,54 zł, w tym ze środków EFRROW 81 445,00 zł

W zakres planowanej operacji weszło:
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego,
- ustawienie kompletu pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W wyniku realizacji operacji powstała droga o nawierzchni bitumicznej długości 431,54 m i szerokości 4,5 m z obustronnymi poboczami po 0,75m. każde.

Operacja realizowana  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk

Gmina Grodzisk informuje, że przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

Wyposażenie budynku świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiegow ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

W ramach zadania wykonano zakup i montaż klimatyzację w budynku świetlicy w Grodzisku oraz zakupiono regały do Gminnej Biblioteki Publicznej

Kwota dotacji: 5 832,00 zł.

Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wielkiej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Florian 2018

Kwota dotacji: 9 690,00 zł.

 

Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II

Gmina Grodzisk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych żródłach energii

 

Podstawowym celem projektu pn: "Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II" jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej w Gminie Grodzisk. Projekt zakłada, że do listopada 2018 r. na 59 budynkach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 249,9 kW, wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 630 277,17 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 378 504,10 PLN

 

 „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem projektu jest: Rozwój zrównoważony obszaru LGD poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Grodzisk.

Podstawowym celem projektu pn: "Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I" jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej w Gminie Grodzisk. Projekt zakłada, że do września 2018 r. na 73 budynkach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 275,89 kW, wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 752 826,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 526 177,77 PLN

 

"Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku"

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z zakresu "Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska"

Kwota dotacji: 29 437,00 zł.

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk" 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Gmina Grodzisk informuje, że realizacja zadania pn.”.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk” była dotowana na podstawie umowy nr 124/13/B-OZ/AZ-29/DA z dnia 4 lipca 2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

          Projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Misto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:
•Budowa infrastruktury światłowodowej.
•Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
•Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
•Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.
Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 39 466 401,32 zł.
          Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.  Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.
Źródła finansowania:
Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 33 546 441,12 PLN
Wkład własny z budżetów gmin - 5 919 960,20 PLN
Okres realizacji:
-prace przygotowawcze: I kw. 2010-II kw. 2013
-prace inwestycyjne: III kw. 2013-IV kw. 2014
-zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.