Logo Gmina Grodzisk

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
 
2. Do zameldowania na pobyt stały:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) ważny paszport,
b) karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany), 
lub - zezwolenie na osiedlenie się, 
lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
lub - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, 
lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a). ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
b). ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. 

Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) ważny dokument podróży,
b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. 

Do zameldowania na pobyt czasowy: 

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy - dokument podróży), 
lub - tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
lub - karta pobytu, 
lub - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 
lub - zezwolenie na osiedlenie się, 
lub - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 
lub - decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP.  
b) ważny paszport. 

Obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a) ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP). 
Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
a) ważny dokument podróży,
b) ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

3. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

UWAGI: 

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. 
 
2. Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu,  oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
Wniosek można złożyć:
• osobiście

Termin składania dokumentów
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  
Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 
 Cudzoziemiec niewymieniony wyżej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Czas załatwiania:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.