Ustawienia

 

  Zaproszenie na  III Sesję Rady Gminy Grodzisk, która odbędzie się 28.06.2024 roku (piątek) w świetlicy OSP w Grodzisku. Rozpoczęcie o godz. 1000.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                            Grodzisk, dnia 14.06.2024

           w Grodzisku

                                                                        Pan(i)

                                                                                                ……………………………………………..

RA.0002.4.2024

ZAPROSZENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Grodzisk, która odbędzie się 28.06.2024 roku (piątek) w świetlicy OSP w Grodzisku.

Rozpoczęcie o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zmiany do porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Grodzisk.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Grodzisk z dnia 21 maja 2024 r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023r.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Grodzisk.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Grodzisk.

a) Głosy radnych,

b) Głosy mieszkańców,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grodzisk wotum zaufania.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za 2023r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodzisk za 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu w Grodzisku i w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Grodzisku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2022 - 2026.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę nr XLIV/259/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Dyskusja, wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w myśl art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Grodzisk w pokoju nr 7.

W załączeniu

- projekty uchwał

Otrzymują:

 • Radni,
 • Sołtysi z prośbą o wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych,
 • Goście zaproszeni,
 • Mieszkańcy gminy (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grodzisku)

Mieszkańcy gminy mają prawo wstępu na Sesję.

                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                /-/ Radosław Zalewski

Zaproszenie.jpg