Ustawienia

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz  ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

 Wójt ma obowiązek kontroli posiadania umów, zgodności postanowień umów z wymaganiami i przepisami oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi wywozu nieczystości.

W związku z powyższym kontrola obejmie sprawdzenie:

-  posiadania przez właściciela nieruchomości umów na wywóz nieczystości ciekłych,

- dowodów uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości z okresu od początku stycznia 2024 r. do końca czerwca 2024 r.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny.

W przypadku braku umowy z firmą asenizacyjną, Wójt ma obowiązek wezwać właściciela do natychmiastowego usunięcia uchybień. Jeśli w określonym czasie mieszkaniec nie wywiąże się z obowiązku, wydana zostanie decyzja administracyjna o wykonaniu wywozu zastępczego. W decyzji zostanie ustalona wysokość opłat i terminy wywozu oraz wskazana zostanie firma, która odbierze nieczystości z posesji.

Dokumenty podlegające kontroli tj. umowa na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowód uiszczania opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk, pokój nr 8 lub pocztą elektroniczną (czytelne skany dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2024 r.

                                                                                                                                                       

  WÓJT

 mgr Przemysław Araszewicz