Ustawienia

Grodzisk, 27 września 2023 r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku
  ul. Wiejska 12, 17-315 Grodzisk
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Tryb udzielania zamówienia:
  • Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowej Cerkwii pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Gmina Grodzisk
  • Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
  • Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
  • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
  • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
  • Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
  • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zabytkowej Cerkwii pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku.

  Podczas realizacji przedsięwzięcia przewidziano następujące prace:

  • Remont cokołu: ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego, piaskowanie powierzchni muru, przygotowanie kamienia do impregnacji, impregnacja podmurówki, utylizacja materiału z rozbiórki;
  • Elewacja: zabezpieczenie stolarki, odbicie tynków zewnętrznych, piaskowanie powierzchni muru, uzupełnienie i naprawa ścian filarów, pilastrów, gzymsów, attyk z cegły, mycie oraz odgrzybianie elewacji, wykonanie tynku podkładowego, wykonanie tynku wierzchniego, prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa, utylizacja materiału z rozbiórki;
  • Schody i murki: rozebranie podłoża z betonu gruzowego, wykopy liniowe pod fundamenty, wykonanie schodów żelbetonowych, przygotowanie i montaż zbrojenia, okładziny schodów i spoczników, balustrady schodowe, utylizacja materiału z rozbiórki;
  • Remont parkanu (strony północna i zachodnia):odbicie tynków zewnętrznych, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, odgrzybianie ścian, wykonanie obrzutki, wykonanie tynku podkładowego, wykonanie tynku renowacyjnego, prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa, utylizacja materiału z rozbiórki, renowacja bramy wejściowej;

  Zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 4. Warunki wykonania prac:

  Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

  Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

  Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac.

  Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach.

  Prace muszą zostać wykonane w terminie do 15 listopada 2024.

  Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)
 6. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.

  Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania:

  1. Wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 projekty polegające na remoncie obiektów zabytkowych wpisanych do krajowego rejestru zabytków;
  2. Wykazania w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 projektu na kwotę 800000,00 zł brutto na prace remontowo- budowlane;
  3. Wykazanie prowadzenia działalności remontowo-budowlanej minimum przez okres 10 lat.  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających: 

  • w zakresie określonym w podpunkcie 5.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)

  Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 5 powyżej, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 7. Dane kontaktowe dla oferentów:

  Ks. Marcin Chiliński–Proboszcz
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel.: 515 995 087

 8. Sposób i termin złożenia oferty

  Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2023 r. do godz. 10.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1 .

  Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną

  Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

  Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

  Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.

 9. Termin związania ofertą

  Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 10. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

   Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 5 powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 6 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

  W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 11. Rozstrzyganie sporów

  Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Pliki do pobrania: