Ustawienia

Uwaga konkurs  dla dzieci i młodzieży do lat 18.
ATRAKCYJNA NAGRODA!

Konkurs trwa od 15 maja do 30 czerwca 2023 r.
Szczegóły konkursu  regulamin wraz z kartą zgłoszeniową poniżej.

UWAGA! Konkurs fotograficzny plakar

Regulamin konkursu fotograficznego pn „Gmina Grodzisk w obiektywie”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy z siedzibą w Grodzisku przy ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk.
 2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs fotograficzny pn. „Gmina Grodzisk w obiektywie”, zwany dalej Konkursem.
 3. Konkurs trwa od dnia 15 maja 2023 do dnia 30 czerwca 2023 roku.
 4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem: www.gminagrodzisk.pl.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu bez podania przyczyny.

§ 2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. promocja Gminy Grodzisk poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy,
 2. popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, sposobu na rekreację,
 3. upowszechnienie i popularyzacja fotografii,
 4. rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą,
 5. zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę,
 6. promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 18. Osoby, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
 4. Z konkursu są wyłączone dzieci Organizatora, dzieci pracowników Organizatora, dzieci pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorem oraz dzieci członków najbliższej rodziny osób wymienionych w tym punkcie.

§ 4. Zasady konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 5 (pięciu) zdjęć, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Oświadczenie nr 1 i Oświadczenie nr 2), stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji) lub TIF oraz rozdzielczość minimum 250 dpi, wymiary: minimum 1600 x 1200 pikseli.
 3. Fotografie konkursowe powinny być wykonane na papierze fotograficznym w formacie 10 x 15 cm, koniecznie dodatkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie CD.
 4. Każde zdjęcie i płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora zdjęć oraz opisane.
 5. Odbitki oraz płytę CD wraz z Formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć w opisanej zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Gmina Grodzisk w obiektywie” bezpośrednio bądź listownie do Urzędu Gminy Grodzisk - sekretariat ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk do 30 czerwca 2023 roku do godz. 14.00. (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora, a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).
 6. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika.
 7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie nagradzane.
 8. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Gminy Grodzisk.
 9. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny dotyczyć atrakcji turystycznych, krajobrazów
  w różnych porach roku, wydarzeń, miejsc oraz osób, które kojarzą się z Gminą Grodzisk.
 10. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, poprzez np. usuwanie lub dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów.
 11. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane.
 12. Opisu, o którym mowa w ust. 10, dokonuje się na rewersie wydrukowanego zdjęcia oraz w Formularzu zgłoszeniowym.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, na awersie których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty).
 14. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
  2. w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,
  3. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. 2020 r., poz. 2509) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
  4. zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
 15. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
 16. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę (takich jak np. ulotka, folder, album, kalendarz itp.).
 17. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
 18. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
 19. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
 20. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grodzisk.
 21. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.

§ 5. Komisja Konkursowa

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Komisję powołuje Wójt Gminy Grodzisk.
 3. W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród.
 5. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji w terminie do 15 lipca 2023 roku z zastrzeżeniem § 7. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć nadesłanych i przyjętych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, wyjątkowości i aktualności.
 6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6. Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Gmina Grodzisk w obiektywie” oraz nagrodę rzeczową - aparat fotograficzny.
 2. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
 3. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas festynu „Dzień Grodziska” w dniu 06 sierpnia 2023 roku.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.gminagrodzisk.pl

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.gminagrodzisk.pl
 2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.
 3. Wszelkie informacje na temat niniejszego Konkursu można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Grodzisk, tel. 85 65 48 414.

Pliki do pobrania

Formularz-zgłoszeniowy