Ustawienia

Wójt Gminy Grodzisk działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 910) informuje o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Grodzisk.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych: 

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 166/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 19 stycznia 2022 r. (http://bip.ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl/zarzadzenia-wojta/zarzadzenie-nr-16622-wojta-gminy-grodzisk-z-dnia-2022-01-19-w-sprawie-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-na-rok-szkolny-20222023-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznej-szkole-podstawow.html) w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Kryteria rekrutacji:

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131 ust.1 ustawy Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Grodzisk mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal są wolne miejsca w oddziałach.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XVII/97/17 Rady Gminy Grodzisk w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkoły podstawowej:

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 166/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 19 stycznia 2022 r. (http://bip.ug.grodzisk.wrotapodlasia.pl/zarzadzenia-wojta/zarzadzenie-nr-16622-wojta-gminy-grodzisk-z-dnia-2022-01-19-w-sprawie-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-na-rok-szkolny-20222023-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznej-szkole-podstawow.html) w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Kryteria rekrutacji:

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będą brane kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XVII/98/17 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół i przedszkoli, można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Grodzisku dzwoniąc pod numer (85) 656 80 84.

Druki wniosków do pobrania ze strony www szkoły.

https://zsgrodzisk.edupage.org/news/#news-108

W związku z obostrzeniami sanitarnymi z powody pandemii Covid-19 składanie wniosków osobiście w sekretariacie szkoły jest niemożliwe. Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Grodzisku, ul. 1 Maja 34, 17-315 Grodzisk z dopiskiem „Rekrutacja” lub złożyć do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku szkoły. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy dzwonić do Sekretariatu Zespołu Szkół w Grodzisku pod numer 856568084.