Ustawienia

”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

Szanowni Państwo,

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska — Litwa)”, przekazuje aktualne, najistotniejsze informacje o projekcie:

  1. Wykonawca Robót Budowlanych (WRB) Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych w ramach gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy jest w fazie końcowej. Na przełomie miesięcy lipiec/sierpień br. planowane jest podpisanie umów z wybranymi w postępowaniu wykonawcami. Jeżeli będzie to możliwe w obliczu pandemicznej sytuacji w kraju, po konsultacji z Włodarzami Gmin, planujemy wraz z przedstawicielami Wykonawców przeprowadzenie w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja. W zależności od możliwości i podjętych decyzji będziemy informować społeczności lokalne.
  2. WRB - Zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o planowanym rozpoczęciu robót na terenie ich nieruchomości. Zawiadomienia dokonywane będą na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W sytuacji, gdy zmiana właścicielska nastąpiła bądź też została uwidoczniona w katastrze nieruchomości w czerwcu lub lipcu 2020 roku, prosimy aby nowi właściciele zgłaszali się indywidualnie do GAZ-SYSTEM S.A. na numer infolinii podany poniżej. Przyczyni się to m.in. do efektywnego powiadomienia Właścicieli, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozbieżności w trakcie sporządzania protokołu opisu stanu nieruchomości.
  3. Prace budowlane Przed rozpoczęciem robót budowlanych, WRB ma obowiązek sporządzić protokół wraz z opisem stanu nieruchomości, tj. wskazać rodzaj upraw, nasadzeń (drzewa i krzewy) oraz inne istotne elementy zagospodarowania działki:
    1. Protokół powinien zostać sporządzony i podpisany przez właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Inwestora w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz protokołu należący do GAZ-SYSTEM S.A. zostanie przekazany Wojewodzie i będzie jednym z dokumentów służących do określenia wysokości odszkodowania.
    2. W przypadku nieobecności lub braku możliwości kontaktu z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości, protokół zostanie spisany jednostronnie — tylko przez wykonawcę robót.
  4. Wycinka drzew i krzewów Prace w zakresie wycinki drzew i krzewów zostały zrealizowane i zakończone na całej trasie gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę podczas realizacji tego strategicznego przedsięwzięcia, uprzejmie prosimy o zamieszczenie niniejszej korespondencji na stronie internetowej Urzędu oraz przekazanie jej sołectwom, celem szerszego przekazania informacji mieszkańcom i społecznościom Państwa gminy.

Jeżeli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat inwestycji, prosimy o kontakt z Oddziałem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie lub bezpośrednio z pracownikiem Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, p. Martą Marcinow tel.: (22) 220-11-37.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bieżącego stanu realizacji w/w inwestycji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: www.gazociagpolskalitwa.pl, kontakt z infolinią tel.: 691-706-706 lub mailem na adres: polska-litwa©gaz-system.pl.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Z wyrazami szacunku,

p.o.Zastępca Dyrektora
Oddziału w Rembelszczyźnie
Jarosław Altmajer

Pliki do pobrania

Skan pisma operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.