Ustawienia

Informacja o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 925), Starosta Siemiatycki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na
terenach następujących obrębów.

  1. Grodzisk, Czarna Średnia, Dołubowo Wyręby, Krynki Borowe, Krynki Jarki, Porzeziny, Targowisk, Żery Bystre, Żery Czubiki, Żery Pilaki położonych w jednostce ewidencyjnej 201004_2 Grodzisk w zakresie gruntów, budynków i lokali;
  2. Milejczyce, Choroszczewo, Grabarka położonych w jednostce ewidencyjnej 201006_2 Milejczyce w zakresie gruntów, budynków i lokali;

Wyłożenie nastąpi w dniach 10 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. (tj. 15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, I piętro, pok. 119 w godzinach od w godzinach od 8.00 do 15.00.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 925), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.).

Weryfikacja danych ewidencyjnych ujawnionych w projekcie leży w interesie osób zainteresowanych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w prowadzeniu dalszych czynności związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem operatu opisowo-
kartograficznego oraz ujawnieniem nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przybycia, zainteresowani winni okazać się dokumentem tożsamość lub pełnomocnictwem gdy występują w imieniu osób nieobecnych |

W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważniony pracownik starostwa powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanych do projektu uwag. Po upływie tego terminu dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w
bazie danych. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O przyjęciu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w formie decyzji Zarzuty zgłaszane po tym terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zaktualizowane w procesie modernizacji dane ewidencyjne stanowią między innymi postawę do: wydawania zaświadczeń o gruntach, budynkach i lokalach, ustalania wysokości podatków gruntowych oraz aktualizacji danych o nieruchomościach w księgach wieczystych.

STAROSTA SIEMIATYCKI
Jan Zalewski

Siemiatycze, dnia 21.01.2020 r.

GG.6640.1045.2018
GG.6640. 1046.2018