Ustawienia

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE Nr 303 „WIARUS" ul. Zwirki i Wigu, 9/13 00-909 Warszawa

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ. Nr 303 „WIARUS" W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020

Plan polowań w tym sezonie jest jedynie zbiorem naszych życzeń, możliwość organizowania polowań zbiorowych określą służby weterynaryjne na początku sezonu. Zmiany mogą następować również w czasie jego trwania.

Lp.DataNumer
obwodu
Gatunek zwierzynyMiejsce i godzina zbiórkiProwadzący polowanie
Organizator
Uwagi
1. 25.08.2019  304 lis, jenot. piżmak. norka amerykańska, kaczka, gęś, ryska, gołąb grzywacz Granne
- parking 6:00
Kol. W. Trusiak
Kol. D. Gawryś
 
2. 11.09.2019 304 lis. jenot. piżmak, norka amerykańska, tchórz, kuna. borsuk, kaczka, gęś, tyska, gołąb grzywacz Perlejewo
- parking 6:00
Kol. J. Stenkowski
Kol. Z Niemyjski   
 
3. 27.10.2019 304 dzik, sama lis, jenot, piżmak, tchórz. kuna. norka amerykańska, borsuk, bażant. kaczka. gęś. gołąb grzywacz, tyska Wiata
- Czarkówka 8:00
Kol. J. Stepkowsle
Kol. Z. Wyszyński
 
4. 1.12 2019 304 dzik, sarna lis, jenot, pismak, tchórz, kuna. norka amerykańska, borsuk, bażant, kaczka. gęś, goląłąb grzywacz Wiata
- Czarkówka 8:00
Kol. J. Stenkowski
Kol. W. Trusiak  
 
5. 28.12.2019 304 dzik, sarna. lis, jenot. tchórz. kuna. norka amerykańska, bażant Wiata
- Czarkówka 8:00
Kol. Z. Wyszyński
Kol. J. Stępkowski
 
6. 12.01.2020 304 lis. jenot, tchórz. kuna, norka amerykańska, bażant dzik, sama Wiata
- Czarkówka 8:00
Kol. J. Stenkowski
Kol. D. Gawryś 
Polowanie
Noworoczne
7. 25 01.2020 304 lis. jenot. tchórz, kuna, norka amerykańska, bażant . dzik, Wiata
- Czarkówka 8:00
Kol. W. Niemyjski
Kol. S. Czapkowski
 

UWAGA:

 1. Zarząd zastrzega sobie zmiany w „Planie polowań zbiorowych" spowodowane: niskim stanem zwierzyny, warunkami atmosferycznymi, zaawansowaniem pozyskania zwierzyny, terminami polowań dewizowych, zarządzeniami służb weterynaryjnych.
 2. Rodzaj zwierzyny do odstrzału podany w planie polowań może został zmieniony przed polowaniem przez Zarząd Koła, w zależności od bieżącej sytuacji łowieckiej.
 3. Polowania w obwodach nr 250 i 283 będą odbywać w soboty lub niedziele w zależności od panujących warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Podłowczym.
 4. Zgłoszenia myśliwych na polowania zbiorowe do obwodów 304, 250 i 283 są przyjmowane do środy do godz. 18.00, a do obwodu 282 do poniedziałku do godz. 20.00 poprzedzającego polowanie. Zgłoszenia przyjmują: Podłowczowie oraz Łowczy.
 5. Zgłaszanie gości na polowanie powinno się odbyć w miarę możliwości wcześnie, a ostateczna decyzja o ich udziale będzie podejmowana przez prowadzących ( razie potrzeby przy wsparciu zarządu) w zależności od liczby zgłoszonych członków kola. Decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają koledzy, którzy zapraszają gościa po raz pierwszy.
 6. Zarząd zobowiązuje prowadzących do niedopuszczania do udziału w polowaniu kolegów, którzy pojawią się na zbiórce, a nie dopełnili obowiązku zgłoszenia w obowiązującym terminie.
 7. Zarząd kola może dokonać zmian osób prowadzących polowanie w przypadku ich choroby lub ważnych okoliczności wykluczających obecność.

ŁOWCZY WKŁ Nr 303 „WIARUS" Tomasz BARTECZEK


KOLO ŁOWIECKIE "ŁOŚ" Dobrogoszcz 17-315 Grodzisk NIP 544-10-29-30B

Zarząd Kola Łowieckiego "Łoś" w Dobrogoszczy informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Grodzisk

Lp.Miejscowości wokół których będą odbywać się polowania na terenach leśnychdataGodzina
1 Kamianki, Grodzisk, Morze 20.10.2019 8.00-15.30
2 Dobrogoszcz 28.10.2019 8.00-15.30
3 Biszewo 03.11.1019 8.00-15.30
4 Kamianki, Grodzisk, Morze. 17.11.2019 8.00-15.30
5 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 23.11.2019  9.00-15.30
6 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz. 30.11.2019 9.00-15.30
7 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 07.12.2019 9.00-15.30
8 Dobrogoszcz 08.12.2019 8.00-15.30
9 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 14.12.2019 9.00-15.30
10 Dobrogoszcz, Czarna Wielka 15.12.2019 8.00-15.30
11 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 28.12.2019 9.00-15.30
12 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 04.01.2020 9.00-15.30
13 Kamianki, Grodzisk, Morze 05.01.2020 8.00-15.30
14 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 13.01.2020 9.00-15.30
15 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 18.01.2020 9.00-15.30
16 Czarna Wielka, Aleksandrowo 19.01.2020 8.00-15.30
17 Kamianki, Grodzisk, Morze, Biszewo, Aleksandrowo, Targowisk, Czarna Wielka, Drochlin, Dobrogoszcz 25.01.2020 9.00-15.30

Komunikat Zarządu Koła Łowieckiego Tur Wołomin z dnia 04.06.2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2019 roku, Zarząd Koła łowieckiego Tur-Wołomin podjął uchwałę nr 1 do protokołu nr XX z dnia 04.06.2019 roku, w sprawie organizacji polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 na obwodach 229 i 302. Niniejszym podajemy do wiadomości Kolegów ustalony plan polowań.

Plan polowań zbiorowych na obwodzie 302

Lp.DataGodz.
rozp.
Miejsce zbiórkiProwadzący i pomocnicyZwierzyna do pozyskania
1. 26.10.2019 6.30 Pod Wierzbami J. Wolewicz
 1. Dziki
 2. Sarny (kozy, koźlęta - zgodnie z terminem polowań)
 3. Lisy

Polowania zbiorowe na dziki
odbędą się po uzyskaniu zgody
właściwego, powiatowego
lekarza weterynarii.

2 09.11.2019 6.30 Pod Wierzbami Z. Moczulski
3. 16.11.2019 6.30 Pod Wierzbami S. Moczulski
4. 23.11.2019 6.30 Pod Wierzbami E. Żero
5. 30.11.2019 6.30 Pod Wierzbami J. Piwek
6. 07.12.2019 6.30 Pod Wierzbami T. Czarkowski
7. 14.12.2019* 6.30 Pod Wierzbami W. Piwowarczyk
8. 28.12.2019 6.30 Pod Wierzbami P. Przepiórkiewicz
9. 04.01.2020 6.30 Pod Wierzbami D. Grzegolec
10. 11.01.2020 6.30 Pod Wierzbami S. Majewski

* polowanie Wigilijne

Przypominamy że:

 1. Koledzy myśliwi, którzy chcą brać udział w polowaniu zbiorowym zgłaszają swoją chęć uczestnictwa łowczemu i prowadzącemu polowanie:
  1. Polowanie na kaczki: jeden dzień przed polowaniem
  2. Polowanie na zwierzynę grubą: trzy dni przed polowaniem
  3. Polowanie Hubertowskie i Wigilijne: minimum pięć dni przed polowaniem
 2. Do polowań zbiorowych będą dopuszczeni wyłącznie myśliwi, którzy:
  1. Zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w polowaniu w odpowiednim terminie,
  2. Posiadają ważne zaświadczenie o przystrzelaniu broni używanej na polowaniu,
  3. Nie posiadają żadnych zaległości finansowych w stosunku do Koła i zrzeszenia
 3. Prowadzący polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą zobowiązany jest:
  1. Zorganizować nagankę
  2. Przygotować kołatki
  3. Zabezpieczyć okrycia wyróżniające dla naganki
  4. Zabezpieczyć posiłek dla naganki i myśliwych
  5. Zabezpieczyć apteczkę pierwszej pomocy
  6. Zabezpieczyć transport myśliwych i naganki między miotami
  7. Przed rozpoczęciem polowania wyjaśnić dokładnie zasady wybierania Króla Polowania
  8. Bezpiecznie prowadzić polowanie, zgodnie z dobrą praktyką łowiecką i Regulaminem Polowań.
 4. W polowaniu na kaczki obowiązkowe jest posiadanie psów ułożonych na pióro, w ilości: jeden pies na
  trzech myśliwych
 5. Po zakończeniu polowania, prowadzący polowanie ma obowiązek, w ciągu trzech dni, złożyć łowczemu na piśmie sprawozdanie z odbytego polowania.
 6. Rodzaj zwierzyny do pozyskania, na poszczególnych polowaniach, może się zmienić, w zależności od stopnia wykonania planu pozyskania zwierzyny.
 7. O ewentualnych zaistniałych zmianach w rodzaju zwierzyny do pozyskania, łowczy lub prowadzący polowanie, poinformują przed rozpoczęciem polowania.
 8. Wyznaczony przez Zarząd Koła prowadzący polowanie, w przypadku niemożności uczestniczenia w polowaniu, ma bezwzględny obowiązek zawiadomić o tym fakcie Łowczego oraz Prezesa Koła, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem polowania.
 9. Koszty polowań zbiorowych ponoszą myśliwi uczestniczący w polowaniach.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2019 - 2020 Koło Łowieckie "GRANICA"

Lp.DataNr. obw.
łow.
Miejsce zbiórkiGodz
rozp.
Zwierzyna przewidywana do odstrzałuProwadzący
polowanie
Uwagi
1. 2019-11-03 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyreby 9.00 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Cwick Tadeusz Polowanie hubertowskie
2. 2019-11-10 Niedziela 299 Leśniczówka Żurohice 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Usakicwicz Alfred  
3. 2019-11-17 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyreby 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Rndziszcwski Krzysztof  
4. 2019-11-24 Niedziela 299  Leśniczówka Zurohice 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Usakicwicz Adam  
5. 2019-12-01 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Gawrysiak Mirosław  
6. 2019-12-08 Niedziela 299 Leśniczówka Zurohice 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Usakicwicz Alfred  
7. 2019-12-14 Sobota 299 Leśniczówka Zurohice 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Radziszcwski Krzysztof  
8. 2019-12-15 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Kaczyński Maciej  
9. 2019-12-21 Sobota 299 Leśniczówka Zurobice 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Usakiewicz Alfred  
10. 2019-12-22 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeień (byk,lania,cielęta), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Radziszcwski Krzysztof POLOWANIE WIGILIJNE!!
11. 2019-12-28' Sobota 299 Leśniczówka Zurobice 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Szepictowski Maciej  
12 2019-12-29 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Cwick Tadeusz  
13 2020-01-04 Sobota 299 Leśniczówka Zurohice 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Usakicwicz Adam  
14. 2020-01-05 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Szepictowski Maciej  
15. 2020-01-11 Sobota 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Dorosz Krzysztof  
16. 2020-01-12 Niedziela 299 Leśniczówka Zurobice 8.30 jeień (byk,lania,ciele), sarna (kozn,kożlcia) dzik, lis, kuna * Usakicwicz Alfred  
17. 2020-01-18 Sobota 299 Leśniczówka Żurobice 8.30 jeleń (byk, ciele), dzik, lis, kuna * Szepietowski Maciej  
18. 2020-01-19 Niedziela 289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeleń (byk, ciele), dzik, lis, kuna * Radziszcwski Krzysztof  
  2020-01-25 Sobota 299 Leśniczówka Żurobice 8.30 jeleń (byk, ciele), dzik, lis, kuna * Usakiewicz Adam  
19.   2020-01-26 Niedziela   289 Domek Myśliwski - Wyręby 8.30 jeleń (byk, ciele), dzik, lis, kuna * Cwick Tadeusz Zakończenie sezonu

- ostateczną decyzję o zw krzynie. przewidzianej do odstrzału podejmuje prowadzący przed rozpoczęciem polowania.

Szczegółowych informacji o organizacji polowania udziela Zarząd KŁ "Granica" (nr tel. 661303067, 661303068) lub prowadzący polowanie.

! PROWADZĄCY POLOWANIE ODPOWIADA ZA ORGANIZACJE NAGONKI LUB‚ PODKŁADACZA Z PSAMI.

Zastrzega się możliwość wstrzymania polowań zbiorowych w przypadku zmiany przepisów prawa w związku z chorobą ASF.


PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH 2019 - 2020 "KOŁO ŁOWIECKIE Nr 83 Huta Warszawa"

Lp.Data polowaniaNr obwMiejsce zbiórkiGodz.Prowadzący
polowanie
Zwierzy
polowa.
Uwagi
1. 5-6.10.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
2. 12-13.10.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00  Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
3. 19-20.10.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
4. 25-27.10.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
5. 2-3.11.2019 47-290  Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
6. 9.11.2019  290  Złota Góra  8.00 Pękaci Zbigniew
Uściniak Andrzej
Jeleń, sarna ,dzik, lis Polowanie huberiowskie
7. 10.11.2019 290 Kościół Szmurły 12.30 --- --- Msza hobertowską
8. 16,17.11.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
9. 2,24.11.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
10. 30,11-1,12,2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
11. 7.12.2019 47 Strażnik Łowiecki 8.00 Jastrzębowski
Michał
Jeleń, sarna ,dzik, lis Polowanie wigilijne
12. 12 14.12.2019 290 Złota Góra 8.00 Uściniak Andrzej Jeleń, sarna ,dzik, lis Polowanie wigilijne
13. 28-29,12.2019 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis Polowanie noworoczne
14. 4-5.01.2020 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
15. 11-12.01.2020 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, sarna ,dzik, lis  
16. 18.19.01.2020 47-290 Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, dzik, lis  
17. 25,26.01.2020 47-290  Strażnik Łowiecki 8.00 Ustalony w terenie Jeleń, dzik, lis  

Zajęcy w sezonie — 2019/2020 nie polujemy.

Ze względu na ASF Zarząd Kola zastrzega sobie prawo zmian w planie polowań zbiorach w sezonie - 2019/2020.

Opracował Łowczy Kola "KOŁO ŁOWIECKIE Nr 83 Huta Warszawa"

Do pobrania skany powyższych planów: