Logo Gmina Grodzisk

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

Harmonogram do pobrania TUTAJ

 

SEGREGACJA ODPADÓW

 

Zasady segregacji odpadów

Zgodnie z Uchwałami  Rady Gminy Grodzisk  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk przyjętymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk przekazujemy niezbędne informacje.

Główne Założenia gospodarowania odpadami komunalnymi

I. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą w każdej ilości  w następujący sposób (w zależności od frakcji ):

● bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
● przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
● dowożone bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

II. Mieszkańcy zostali wyposażeni w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów oraz szczegółowy harmonogram odbioru odpadów przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru na terenie Gminy Grodzisk.

 

Opłaty za odpady komunalne

            W związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579) i zmianą wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonymi Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 12 września 2019 r  (Dz. U. Woj. Podl. 2019, poz. 4442) w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej stawki oraz w związku z Uchwałą Nr VIII/53/19 z dnia 12 września 2019 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grodzisk (Dz. U. Woj. Podl. 2019,poz. 4489), prosimy o składanie nowych deklaracji do Urzędu Gminy Grodzisk.

            Zmiany w ustawie nakładają obowiązek segregacji odpadów.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów :

papier i tektura,tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, opakowania wielomateriałowe, popiół i żużel, odzież i tekstylia.

Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych wyżej.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki o takich samych kolorach  i określonej pojemności do tego przeznaczone:

 • pojemnik - na odpady zmieszane,
 • worek żółty – plastik, odpady wielomateriałowe, metal;
 • worek niebieski – papier i tektura;
 • worek biały – szkło białe;
 • worek zielony – szkło kolorowe.

 

JAKIE PRODUKTY POWSTAJA Z SUROWCÓW
UZYSKANYCH Z RECYKLINGU

PUNKTY SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH PSZOK

 •  Przyjęcie dostarczonych przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych do PSZOK może nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Grodzisk – tel. (85) 656 – 80 – 30 wew. 19.
 • W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo do Urzędu Gminy Grodzisk lub przedsiębiorstwa odbierającego odpady.

 

            Zmiany w w/w ustawie wprowadzają zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Kompostownik to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost.

Kompostownikiem nie jest pryzma obornika!

 

Stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

            Urząd Gminy Grodzisk informuje, iż na podstawie uchwały Nr XIII/83/20 Rady Gminy Grodzisk  z dnia 24 czerwca 2020 r w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Podl. z 2020 r., poz.2929) od dnia 01 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 18,00 zł od jednego mieszkańca w gospodarstwach liczących mniej lub 5 osób,
 • 95,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

 

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady  stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych:

 • na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie mniejszej lub równej 5 osób wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca,
 • na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie powyżej 6 osób wynosi 10,00 zł od gospodarstwa domowego.

 

   Szanowni Mieszkańcy

Opłatę należy uiścić bez wezwania u sołtysa, w kasie urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy Grodzisk

BS Brańsk/O Grodzisk nr 68 8063 0001 0020 0200 0101 0074
tytułem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązujące terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
do 15 września  za III kwartał (lipiec sierpień, wrzesień)
do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Ponadto każdy mieszkaniec powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. zgon, urodzenie, przeprowadzka) w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Zapytania w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Grodzisk, można kierować pod nr tel.  085 6568030 w 19, pytania zakresie deklaracji i płatności pod nr 085 6568030 w 16.

Dokumenty do pobrania:

Wzór deklaracji

Uchwały Rady Gminy Grodzisk dotyczące gospodarki odpadami:

Uchwała Nr XIII/83/20 Rady Gminy Grodzisk w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty

Uchwała Nr XVI/81/12 Rady Gminy Grodzisk w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk"

Uchwała Nr XX/105/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk"

 Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk

Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 Uchwała Nr VI/29/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała Nr XIII/74/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Grodzisk

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.