Logo Gmina Grodzisk

Projekty zakończone

Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn

 

Operacja p.n Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zrealizowanej operacji: 147 744,54 zł, w tym ze środków EFRROW 81 445,00 zł

W zakres planowanej operacji weszło:
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego,
- ustawienie kompletu pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W wyniku realizacji operacji powstała droga o nawierzchni bitumicznej długości 431,54 m i szerokości 4,5 m z obustronnymi poboczami po 0,75m. każde.

Operacja realizowana  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk

Gmina Grodzisk informuje, że przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

 Wyposażenie budynku świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Gmina Grodzisk informuje, że zrealizowała zadanie p.n.:

„Wyposażenie budynku świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku”

Dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego
w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

W ramach zadania wykonano zakup i montaż klimatyzację w budynku świetlicy w Grodzisku oraz zakupiono regały do Gminnej Biblioteki Publicznej

Kwota dotacji: 5 832,00 zł.

Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wielkiej

Gmina Grodzisk informuje, że przedsięwzięcie pn.:

"Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wielkiej"

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Florian 2018

Kwota dotacji: 9 690,00 zł.

 

Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II

Gmina Grodzisk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych żródłach energii

 

Podstawowym celem projektu pn: "Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II" jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej w Gminie Grodzisk. Projekt zakłada, że do listopada 2018 r. na 59 budynkach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 249,9 kW, wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 630 277,17 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 378 504,10 PLN

 

 

Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I

Gmina Grodzisk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem projektu jest: Rozwój zrównoważony obszaru LGD poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Grodzisk.

Podstawowym celem projektu pn: "Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I" jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej w Gminie Grodzisk. Projekt zakłada, że do września 2018 r. na 73 budynkach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 275,89 kW, wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 752 826,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 526 177,77 PLN

 

  Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

 

Gmina Grodzisk informuje, że przedsięwzięcie pn.:

"Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku"

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z zakresu "Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska"

Kwota dotacji: 29 437,00 zł.

 

 

 

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk

Gmina Grodzisk informuje, że przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk”

jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 Organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Czarna Wielka

 

W dniu 09.08.2014 r. w Czarnej Wielkiej odbyła się impreza w kulturalna „Dni Czarnej Wielkiej”, która organizowana była przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarnej Wielkiej. W trakcie imprezy główną atrakcją programu były występy zespołów ludowych Towarzystwa Kultury Białoruskiej.

Impreza była organizowana w ramach projektu „Organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Czarna Wielka”. Współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

      

      

Program "Na Własne Konto"

Gmina Grodzisk na podstawie podpisanej umowy w dniu 04.11.2013 r. uczestniczyła w programie "Na Własne Konto".

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie rywalizowali o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" było:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

 

Od 27 do 31 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Grodzisku odbyły się zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii z programu „Na Własne Konto". Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Uczestniczyło w nich 22 uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum w Grodzisku. Zajęcia prowadziła nauczycielka Alina Kosińska i student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W poniedziałek i wtorek zajęcia odbyły się w szkole. Uczniowie uczyli się ekonomii uczestnicząc w grach np.: Rynek jabłek, Fabryka książek, poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne. W czwartek uczniowie złożyli wizytę lokalnemu przedsiębiorcy - Panu Mirosławowi Angielczykowi prowadzącemu działalność w Korycinach. Mogli bliżej zobaczyć jak wygląda zakład „Dary Natury”, jak odbywa się pakowanie herbatek, tłoczenie oleju z pestek dzikiej róży, rozdrabnianie ziół. Na zajęcia w piątek przybył również kierownik Banku Pekao oddział w Ciechanowcu. Przedstawił prezentację obrazującą min. rozwój telefonii komórkowej, jak łatwo można płacić telefonem komórkowym w sklepie i zaprosił do siedziby banku w Ciechanowcu.

      

   

Program „Na Własne Konto" był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

                
 

 

Gmina Grodzisk zrealizowała zadanie pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk" 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Gmina Grodzisk informuje, że realizacja zadania pn.”.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk” była dotowana na podstawie umowy nr 124/13/B-OZ/AZ-29/DA z dnia 4 lipca 2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  Zakup samochodów strażackich

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska


"Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo - gaśniczych na potrzeby Gminy Grodzisk"

 

 

 

Całkowita wartość inwestycji                                            2 310 473,38 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego                            1 940 797,60 zł

Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


  

  

  Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach

 

 

 

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” był dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).

Do udziału w projekcie zaproszone były osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Projekt adresowany był w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, między innymi do osób niepełnosprawnych, a także tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.

Centrum Kształcenia w gminie Grodzisk zlokalizowane było w budynku Urzędu Gminy Grodzisk.

Centrum wyposażone było w:

- 10 komputerów z dostępem do internetu,
- niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne,
- komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- telefax,
- drukarkę,
- zdalny dostęp do platformy e-learningowej,
- zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych.

 

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

 

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

          Projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Misto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:
•Budowa infrastruktury światłowodowej.
•Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
•Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
•Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.
Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 39 466 401,32 zł.
          Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.  Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.
Źródła finansowania:
Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 33 546 441,12 PLN
Wkład własny z budżetów gmin - 5 919 960,20 PLN
Okres realizacji:
-prace przygotowawcze: I kw. 2010-II kw. 2013
-prace inwestycyjne: III kw. 2013-IV kw. 2014
-zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.